Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 6
 
     
   
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน