Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้สู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่  3-4  สิงหาคม  2560 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
 
     
   
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน