Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทเอกสาร
วันที่อัพโหลด
1.
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน    
  สำหรับหน่วยงานย่อย (คณ/ะวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์)
 
แบบ A.1 - A.4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 
  แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 
  แบบ ปย.1
 
  แบบ ปย.2
 
  แบบติดตาม ปย.2
 
2.
สำหรับหน่วยรับตรวจ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
 
  แบบ ปอ.1
 
แบบ ปอ.2
 
  แบบ ปอ.3
 
  แบบติดตาม ปอ.3
 
3.
แบบฟอร์มสรุปข้อมูล รายละเอียดของโครงการ
26/02/2558
4.
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ
แบบฟอร์มต้นแบบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กองนโยบายและแผน :
http://plan.bsru.ac.th
/
28/04/2558
5.
เอกสารการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 60
19/01/2560
 
 
 
 
     
       
       
       
       
       
       

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน