Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
มุ่งสร้างความเชื่อมั่น บริการให้คำปรึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 

สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร
2. สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั้นในรายงานทางการเงิน
4. บริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
5. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ
 
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
5. เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข แก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน