Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี
 
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 60 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการควบคุมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
     
     
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน