Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักคอมพิวเตอร์
 
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 60 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบระบบ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักคอมพิวเตอร์
     
     
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน