Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546
การพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 
กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552
 
ประกาศ
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว337 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวพอ) 0421.3/ว 596 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เรื่อง การให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
และรถรับส่งคณะกรรมการประกวดราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เรื่อง การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นคณะกรรมการ
ตามระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตรลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronoc Maket : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding
: e-bidding)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค(กวพ) 0405.2/ว320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
 
 
 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน