Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0409.6/ว.30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนาชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน