Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นำทีมบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารและการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการด้านการตรวจสอบภายในและเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ สำหรับมาปรับใช้ภายในหน่วยงาน
     
     
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน