Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
     
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นำทีมบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เบ้านสมเด็จจ้าพระยา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารและการตรวจสอบภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในและเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ สำหรับมาปรับใช้ภายในหน่วยงาน
     
     
     

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน