Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1.ครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 60
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน