Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคาร 8  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
     
     
     
     
   
     
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน