Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ภายในองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐฯ
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน