Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
1. โครงการอบรมเชองปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ก.ค. 60
ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน