Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 11  อาคาร 6 หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
     
   
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน