Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University
แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนกลยุทธ์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน