Internal Audit Unit Bansomdejchaopraya Rajabhat University

แนวทางการตอบข้อเสอนแนะ หน่วยตรวจสอบภายใน
การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและโครงการการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มรายการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ โครงการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 >> อ่านต่อ <<
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ
>> อ่านต่อ <<
 
 
 
 
ตรวจสอบการบริหารสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ >> อ่านต่อ <<

 

 
 
 
 
 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ การควบคุมยานพาหนะและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง งานยานพาหนะ
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี >> อ่านต่อ <<
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สำหรับผู้บริหาร >> อ่านต่อ <<
 
 
 
 
 
จุลสารการตรวจสอบภายใน จากกรมบัญชีกลาง
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) โทรศัพท์/โทรสาร 0-2-473-7000 ต่อ 7801 E-Mail : audit.bsru@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม คน