พระราชบัญญัติ

Title
แบบฟอร์มทะเบียนคุมการยืม-คืนครุภัณฑ์
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 07/08/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน งปม ว 37 การจำแนกประเภทรายจ่าย 2559
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน งปม ว 86 แก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
ระเบียบ งปม ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ งปม ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่7 2552
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยพนักงานราชการ2547
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2535
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2535
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ สตง ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พศ 2546
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 782 แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ2564
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
2564 หนังสือแจ้งเวียน บก ว 348 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง2564
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน2563
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
2563 หนังสือแจ้งเวียน บก ว 423 แนวทางปฏฺบัติงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การขยายระยะเวลา จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(2563)
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
2563 หนังสือแจ้งเวียน บก ว 171 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(2563)
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 35 หลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ เนื่องจากโควิด19(2563)
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 589 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน2562
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 206 คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 2562
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 23 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเเวียน บก ว 578 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23(2562)
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บกว 119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ2561
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 399 เรื่องที่กำหนดให้ตรวจ 2561 กรมบัญชีกลาง2561
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 379 แนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ2560
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 326 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2560
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 322 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ eGP 2560
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 2559
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 49 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด2559
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 238 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ2557
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 246 คู่มือการเรียกและอ่านรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 366 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2554
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน บก ว 135 อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 2554
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
2548 หนังสือแจ้งเวียน บก ว 349 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 2548
 1 file(s)  0 download
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022 Download
แนวปฏิบัติ บก แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 1 file(s)  0 download
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022 Download
หนังสือแจ้งเวียน มบส กค.ว 1074 แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมราชการ
 1 file(s)  0 download
หนังสือที่เกี่ยวข้อง/หนังสือหารือ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายได้ พ.ศ.2562
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พศ 2552
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส สภาประจำมหาวิทยาลัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 2541 (ฉบับที่2) 2543
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ระเบียบ มบส สภาประจำสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการโครงการพิเศษการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานสายสนับสนุน
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมกองทุนสุริยะ
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง กำหนดอัตราในการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมราชการ
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง กำหนดการเวลาขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ (ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง การกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน และค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
2559 ประกาศ มบส เรื่อง อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส การบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2554
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
ประกาศ มบส เรื่อง การใช้จ่ายเงินของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2547
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 20/07/2022 Download
แบบฟอร์ม มบส การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
 1 file(s)  1 download
แบบฟอร์ม 20/07/2022 Download
แนวปฏิบัติ มบส กค 693 เรื่อง ขอให้พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการถอนเงินและจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ
 1 file(s)  0 download
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022 Download
แนวปฏิบัติ มบส กค.(พส.) 415 แนวปฏิบัติการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ 2561
 1 file(s)  0 download
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022 Download
แนวทางปฏิบัติในการถอนเงิน และจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย โครงการบริการวิชาการ
 1 file(s)  0 download
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022 Download
ข้อบังคับ มบส ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. 2561
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ 20/07/2022 Download
ข้อบังคับ มบส ว่าด้วยกองทุนสุริยะ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ 20/07/2022 Download
ว 165 หลักเกณ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 2559
 1 file(s)  0 download
หนังสือที่เกี่ยวข้อง/หนังสือหารือ 19/07/2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022 Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ 19/07/2022 Download
ข้อบังคับ มบส. ว่าด้วย การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 1 file(s)  0 download
ข้อบังคับ 19/07/2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พศ 2553
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พศ 2553
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022 Download
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 1 file(s)  0 download
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พศ 2555
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พศ 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค งว่าด้วยยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พศ 2554
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฉบับที่4 พ.ศ. 2553
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563
 1 file(s)  1 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  1 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 1 file(s)  0 download
19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ 2561
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
พระราชบัญญัติ เงินคงคลัง 2491
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 19/07/2022 Download
แบบฟอร์ม การรับส่งครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายประจำตัว (โอนเปลี่ยนผู้เบิกครุภัณฑ์)
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 27/06/2022 Download
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2565
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 27/06/2022 Download
แบบฟอร์ม การส่งคืนครุภัณฑ์
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 27/06/2022 Download
แบบฟอร์ม แบบใบยืมครุภัณพ์
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 27/06/2022 Download
แบบฟอร์ม สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์ม 27/06/2022 Download
แบบฟอร์ม สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2564
 1 file(s)  0 download
แบบฟอร์มต่างๆ 27/06/2022 Download
กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
 1 file(s)  0 download
กฎกระทรวง 22/06/2022 Download
กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
กฎกระทรวง 22/06/2022 Download
กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
กฎกระทรวง 22/06/2022 Download
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
กฎกระทรวง 22/06/2022 Download
กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 1 file(s)  0 download
กฎกระทรวง 22/06/2022 Download
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  0 download
คำสั่ง 22/06/2022 Download
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
 1 file(s)  0 download
คำสั่ง 22/06/2022 Download
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
 1 file(s)  0 download
คำสั่ง 22/06/2022 Download
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิต ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 2562
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ/รศ/ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิฯ
 1 file(s)  0 download
ประกาศ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
 1 file(s)  1 download
พระราชบัญญัติ 22/06/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 1 file(s)  6 downloads
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  1 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 1 file(s)  2 downloads
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 1 file(s)  0 download
ระเบียบ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 1 file(s)  2 downloads
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 1 file(s)  0 download
พระราชบัญญัติ 04/03/2022 Download

2539

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

2547

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

2550

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

2560

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2561

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

2561

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

2562

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562