บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชรัณยภัทร์  พุฒสุด

หัวหน้างานตรวจสอบและติดตามประเมินผล

นางสาวกรรณิการ์  ดีโพธิ์รัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเสนาะ  ขำดี

พนักงานธุรการ

นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรา  ยอดบุญ

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวชรัณยภัทร์  พุฒสุด

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น

นักตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

นักตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

นักตรวจสอบภายใน