โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more