โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more