ระยะที่ 2 กำหนดการลงพื้นที่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ระยะที่ 2 กำหนดการลงพื้น

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more