โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 6