โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561″

โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรการบรรยายโดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15