วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งสร้างความเชื่อมั่น บริการให้คำปรึกษา สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์

สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่มาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจหน่วยงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร
2. สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเชื่อมั้นในรายงานทางการเงิน
4. บริการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
5. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ

เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
5. เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข แก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น