การจัดการองค์ความรู้ (KM)

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตร การตรวจสอบการบริหาร และ หลักสูตรการตรวจสอบการรับจ่ายและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) วันที่ 25-29 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวริเวอร์อินน์

2. การอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ รุ่น 16 วันที่ 20-21 มี.ค. 60 ณ โรงแรมนารายณ์

3. โครงการเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย วันที่ 23-24 มี.ค. 60 ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน

4. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA หลักสูตร Fundamental วันที่ 11-22 ม.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทวาเวอร์

5. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่น 1 วันที่ 16-29 ม.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

6. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA หลักสูตร Advance Financial and Compliance วันที่ 13-19 มี.ค.60 ณ โรงแรมนารายณ์

7. การอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ รุ่น 17 วันที่ 19-20 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมนารายณ์


 

 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ภายในองค์กรของหน่วยตรวจสอบภายใน

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้มุ่งสู่มาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐฯ

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร


 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการของหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 60