เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทเอกสาร
วันที่อัพโหลด
1.
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ไฟล์ PDF 
27/11/14
2.
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจการบริหารงบประมาณ
ไฟล์ PDF 
16/5/2016
3.
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
ไฟล์ PDF 
16/5/2016

 

เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทเอกสาร
วันที่อัพโหลด
1.
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานย่อย (คณ/ะวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์)
แบบ A.1 – A.4 แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบ WP.1 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบ ปย.1
แบบ ปย.2
แบบติดตาม ปย.2
2.
สำหรับหน่วยรับตรวจ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
แบบ ปอ.3
แบบติดตาม ปอ.3
3.
แบบฟอร์มสรุปข้อมูล รายละเอียดของโครงการ
26/02/2558
4.
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ
แบบฟอร์มต้นแบบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กองนโยบายและแผน : 
http://plan.bsru.ac.th
 / 
28/04/2558
5.
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24/08/2560
 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
 ความเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
 ตัวอย่าง แบบประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร
 ตัวอย่าง แบบประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม
 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร
 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม
 แบบสอบถามข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
6
แบบฟอร์มสรุปการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและโครงการการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2560
10 ม.ค. 61
7
แบบฟอร์มรายการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ โครงการเรียนการสอน และกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
10 ม.ค. 61
ประจำปีงบประมาณ 2561
8 ครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ไฟล์ PDF 
9 เปรียบเทียบแบบรายงาน ไฟล์ PDF 
10 แบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
แบบ ปค.1
แบบ ปค.4
แบบ ปค.5
แบบ ปค.6
11  คำอธิบายแบบฟอร์มตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
อธิบายแบบ ปค.1
อธิบายแบบ ปค.4
อธิบายแบบ ปค.5
อธิบายแบบ ปค.6