กองทุนสุริยะ

บัญชีกองทุนสุริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งกองทุนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมีประกาศ หลักเกณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อกำหนดว่าด้วย “กองทุนสุริยะ” พ.ศ. 2559

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสุริยะ พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ 26 มิ.ย. 60)

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ (ประกาศ ณ 19 ก.ย. 60)

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ (ประกาศ ณ 29 เม.ย. 63)

5. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินกองทุนสุริยะ

เอกสารคำขอกู้เงิน “บัญชีกองทุนสุริยะ”

1. คำขอกู้ “กองทุนสุริยะ”

2. สัญญากู้ยืมเงินกองทุนสุริยะ

3. หนังสือสัญญาค้ำประกัน

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ เพื่อชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย