พระราชบัญญัติ

Title
แบบฟอร์ม 21/08/2023
หนังสือแจ้งเวียน 13/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 13/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 13/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 12/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 12/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 11/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 11/07/2023
แบบฟอร์ม 26/06/2023
แบบฟอร์ม 26/06/2023
แบบฟอร์ม 26/06/2023
แบบฟอร์ม 26/06/2023
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 03/04/2023
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 31/03/2023
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 31/03/2023
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 31/03/2023
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 31/03/2023
แบบฟอร์ม 29/03/2023
แบบฟอร์ม 07/08/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 11/07/2023
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หนังสือแจ้งเวียน 20/07/2022
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022
หนังสือที่เกี่ยวข้อง/หนังสือหารือ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ระเบียบ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
ประกาศ 20/07/2022
แบบฟอร์ม 20/07/2022
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ 20/07/2022
ข้อบังคับ 20/07/2022
ข้อบังคับ 20/07/2022
หนังสือที่เกี่ยวข้อง/หนังสือหารือ 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
ข้อบังคับ 19/07/2022
ข้อบังคับ 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
พระราชกฤษฎีกา 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 24/02/2023
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
ระเบียบ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
พระราชบัญญัติ 19/07/2022
แบบฟอร์ม 27/06/2022
แบบฟอร์ม 27/06/2022
แบบฟอร์ม 27/06/2022
แบบฟอร์ม 27/06/2022
แบบฟอร์ม 27/06/2022
แบบฟอร์มต่างๆ 27/06/2022
กฎกระทรวง 22/06/2022
กฎกระทรวง 22/06/2022
กฎกระทรวง 22/06/2022
กฎกระทรวง 22/06/2022
กฎกระทรวง 22/06/2022
คำสั่ง 22/06/2022
คำสั่ง 22/06/2022
คำสั่ง 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
ประกาศ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
พระราชบัญญัติ 22/06/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
ระเบียบ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022
พระราชบัญญัติ 04/03/2022

  2539

  พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  2547

  พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

  2550

  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  2560

  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

  2560

  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  2561

  พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  2561

  พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

  2562

  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562