การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงาน…โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566


ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ โดยการให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

โครงการฯ เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ห้องประชุมสักราชพฤกษ์ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดกิจกรรมควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการใช้ทรัพย์สินราชการ หรือการกระทำอันจะทำให้เกิดการทุจริตการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ช่วยลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินราชการ และการควบคุมภายในอันเป็นกลไกที่จะทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ

                           หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ เพื่อเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความรู้ความเข้าใจสามารถบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดกิจกรรมควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

                         โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 และ ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกล่าวรายงานในการจัดโครงการดังกล่าว
และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุณอรุณี  พงษ์มะลิวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และคุณไข่มุก เฉลิมวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ร่วมเสวนา “มุมมองการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ดำเนินรายการโดย ดร.จำนงค์ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ

กิจกรรมฯ จัดให้มีการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นก่อนการอบรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม แบบฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม และแบบประเมินความคิดเห็นหลังการอบรม จากผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม และประมวลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 96 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม คิดเป็นร้อยละ 66 และมีความรู้ความเข้าใจหลังอบรม คิดเป็นร้อยละ 88 และผู้เข้าการอบรมมีคะแนนแบบฝึกปฏิบัติหลังการอบรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย

ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ

ฐาน 1 ลูกโป่งสวรรค์

ผลที่ได้รับเป็นการฝึกการประสานงาน การทำงานเป็นทีม ความพร้อมเพรียง ความเชื่อมั่นในตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

ฐาน 2 โดนัทพิศวง

ผลที่ได้รับเป็นการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระดมความเห็นในการทำงานของกลุ่ม โดยมีการวางแผนเป็นขั้นตอน

ฐาน 3 หัวมังกร

ผลที่ได้รับเป็นการฝึกการสื่อสาร และความเชื่อมั่นในทีมงาน

ฐาน 4 หลุมมหาภัย

ผลที่ได้รับเป็นการฝึกการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

 

    ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติการระดมความคิด (Brainstorm)

เป็นกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่มเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดทeแบบฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้กลุ่มจากการทeกิจกรรมสัมพันธ์มาฝึกปฏิบัติต่อเนื่องในกิจกรรมโดยใช้สติกเกอร์และหมายเลขระดับความเสี่ยงที่จัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการระดมความคิดของกลุ่ม  แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม คือ 1) การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ 4) การนำเสนอผลงาน

ขอบคุณภาพ และข้อมูลเพิ่มเติม

โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมฉันทนาการ


โพสต์ล่าสุด

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม

ปค.5) ระดับหน่วยงาน

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน