กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

————————————————————————————–

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลางจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ กระทรวงการคลังได้กำหนดแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ทุกหน่วยงานได้นำไปปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่จัดทำรายงานและสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ได้มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขออนุญาตท่านอธิการบดีจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์ดังนี้ 1) มีความเข้าใจในการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 2) สามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ถูกต้องและต่อเนื่อง และ 3) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

รูปภาพกิจกรรมอบบรมเชิงปฏิบัติการ