คณะกรรมการตรวจสอบ

 ผศ.สนิท  ชุนดี

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการ

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์

กรรมการ

นางอรุณี  พงษ์มะลิวัลย์

กรรมการ

นางสาวไข่มุก  เฉลิมวงษ์

กรรมการ

ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร

เลขานุการ