ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชั้น 11 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6)

โทรศัพท์/โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 7801

E-Mail : [email protected]