นางสาวชนัญสวรรค์ ยินดีชาติ

นางสาวชนัญสวรรค์ ยินดีชาติ นักตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ ผลการทดสอบ
การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
การวางแผนการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
การรายงานผลการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ดาวน์โหลด