บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวเฌอริตา  พุฒสุด

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวกรรณิการ์  ดีโพธิ์รัมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรณิชา  ขันแก้วชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเฌอริตา  พุฒสุด

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวชนัญสวรรค์  ยินดีชาติ

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวอินทร์พร  ขำดี

นักตรวจสอบภายใน

(ว่าง)

นักตรวจสอบภายใน