ประชุมปิดการตรวจสอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของระดับมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา

                   

            วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายฯ นางสาวขนิษฐา พี่งประจวบ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ และคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน