ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารสถานที่และยั่งยืน พร้อมคณะทำงาน คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน