ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ อาจารย์ณัฐพล บุญรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วันวิสาข์ กาญจนาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน