ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน