ประชุมปิดการตรวจสอบ วิทยาลัยการดนตรี

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของวิทยาลัยการดนตรี

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับ ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะทำงาน วิทยาลัยการดนตรี ในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน