ประชุมปิดการตรวจสอบ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ อาจารย์จารุกิตติ์ ดิษสระ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน