ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักงานอธิการบดี

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของบัณฑิตวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ ดร.วลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง นางบุญเพ็ง หงส์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง นายพิสิฐ วงค์วัฒนากูล รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวธิดาวัลย์ ศรีภา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนโยบายและแผน นายรักเกียรติ วงศ์กลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 13 เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน