ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน