ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 8 เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน