ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ ผศ.เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ดร.สิริภัทร เมืองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน