ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7