ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักกิจการนักศึกษา

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักกิจการนักศึกษา

ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 อาคาร 1 ชั้น 2M