ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะครุศาสตร์

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะครุศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับ ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีผ่ายบริหารและการจัดการองค์กร และผศ.ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน