ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

————————————————————————————–

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมบัญชีกลางจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ กระทรวงการคลังได้กำหนดแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ทุกหน่วยงานได้นำไปปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่จัดทำรายงานและสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ได้มีความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขออนุญาตท่านอธิการบดีจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องขึ้น ในหัวข้อ การจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน ” โดยคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1) มีความเข้าใจในการจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน

2) สามารถจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน ได้ถูกต้อง และสามารถจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

3) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

 

รูปภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ