ประชุมเปิดตรวจ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การสอบทานการเงินการคลังของเงินสวัสดิการ

ประชุมเปิดตรวจ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การสอบทานการเงินการคลังของเงินสวัสดิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 5.1

— — — —