หนังสือที่เกี่ยวข้อง/หนังสือหารือ

 

ปี  เรื่อง แหล่งที่มา
2565 หารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข